متن آهنگ میلاد راستاد ترافیک

 

چه ترافیکی تو راه انداختی توو مغزم

تازه داشت خوب میشدم

همراه تو این زخمم

هی دلمو برگردون دلبر من

سایتو کم نکن اثر من

ی مدت نباشم میفهمی

چی بوده از سر من

لعنتی این دلم تازه داشت آدم میشد

آخه داشت عشقتو باور میشد

زدی باورشو کاش دلت با من بود کاش

نبودت راحت بود حالا ببین بدون من آخرشو

ولی هر وقت تنگ شد برام

دلت برگشت بهت حست بهم ی زنگ بزن

هر وقت تنگ شد برام دلت

برگشت بهت حست بهم ی زنگ بزن

خونه بدون تو تنهایی پره

من میگم نرو واسه فردای خودت

بی کس میشیم نذار

نذا حرف مردم بشیم

بیشتر از این افسرده شیم

آخه داری میری بی من که چی شه 

ولی هر وقت تنگ شد برام

دلت برگشت بهت حست بهم ی زنگ بزن

هر وقت تنگ شد برام

دلت برگشت بهت حست بهم ی زنگ بزن

ولی هر وقت تنگ شد برام

دلت برگشت بهت حست بهم ی زنگ بزن

هر وقت تنگ شد برام

دلت برگشت بهت حست بهم ی زنگ بزن