متن آهنگ مسعود امامی من

 

هر کی به من رسید تنهاییمو که دید حرفی دیگه نداشت

تنهاترم گذاشت تنهاترم گذاشت

هر کی منو شناخت توو شک برد و باخت

دنبال شر نگذشت از غیر من گذشت

از غیر من گذشت

هیشکی منو واسه دوس داشتن و

واسه احساس من نخواست

انقد نگو کجاست انقد نگو چی شد میمیره خود به خود

قلبی که ناخوشه آدمو میکشه

آدمو میکشه آدمو میکشه 

هر کی به من رسید حرفامو که شنید

راز منو فروخت منو به غصه دوخت

منو به غصه دوخت

بیخود منو کشوند وقت منو سوزوند

خط منو نخوند آخر سرم نموند

آخر سرم نموند

هیشکی منو واسه دوس داشتن و

واسه احساس من نخواست

انقد نگو کجاست انقد نگو چی شد

میمیره خود به خود

هیشکی منو واسه دوس داشتن و

واسه احساس من نخواست

انقد نگو کجاست انقد نگو چی شد میمیره خود به خود

قلبی که ناخوشه آدمو میکشه

آدمو میکشه آدمو میکشه