متن آهنگ مرتضی اشرفی زخم

 

قهر که میکنی دل که میکنی با ی بی مرام مو نمیزنی

دم دمی نباش بسه لج نکن

پیش من بمون راهتو کج نکن

راهتو کج نکن

زخم زدی رفیق خیلیم عمیق مبتلا شدم از همین طریق

دود اشتباه رفت توو چشم کی

ترک کنی بری خب تهش که چی

زخم زدی رفیق خیلیم عمیق مبتلا شدم از همین طریق

دود اشتباه رفت توو چشم کی

ترک کنی بری خب تهش که چی

من اخمتو میخوام چیکار انقد برام دور بر ندار

میخوای برم اونم به چشم

خوبی بدی ما رو ببخش

زخم زدی رفیق خیلیم عمیق مبتلا شدم از همین طریق

دود اشتباه رفت توو چشم کی

ترک کنی بری خب تهش که چی

زخم زدی رفیق خیلیم عمیق مبتلا شدم از همین طریق

دود اشتباه رفت توو چشم کی

ترک کنی بری خب تهش که چی