متن آهنگ محسن چاوشی او

تاج گذاری کند آمده کاری کند

بت شکنت شاه ما 

بنده نوازی کند

ما به نوازی نیست ناز بت

بت شکن بت

بنوازد هر آن 

آمده با قصد خود هر چه بت قادر است

  با تبرش یک نفس

دست درازی کند

خوی علی خوی او روی علی روی او

دست به زانو زند

فتح اراضی کند

خوی علی خوی او روی علی روی او

دست به زانو زند

فتح اراضی کند

تیغ کشاند به هر کس که به نا حق  

سر بزند آن که را

خون خلایق مکید

آب رخ مردمان ریخته بازی کند

باز بگیرد خود آن

آه دل مردمان

خود دل ایتام را آمده راضی کند