متن آهنگ شروین پروانگی

 

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن شروع آوارگیست

آتش سزای پروانگیست

آتش سزای پروانگیست

عاشق کمال دیوانگیست

کمال دیوانگیست

جانم به قربانت گفتیم و

عشق آغاز شد

خاطرات ما در یاد من آواز شد

فدای چشمانت رویای من بر باد شد

دوستت دارم نگفتنهای تو

در سینه ام فریاد شد

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن شروع آوارگیست

 آتش سزای پروانگیست

آتش سزای پروانگیست

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن شروع آوارگیست

 آتش سزای پروانگیست

آتش سزای پروانگیست

سزای پروانگیست

 سوختم ساختم باختم

بر سر و پای غرور خود

چه بیرحمانه من تاختم

سوختم ساختم

شناختم آخرش دیدم

ولی دانسته خود را

در میان آتش انداختم

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن شروع آوارگیست

 آتش سزای پروانگیست

آتش سزای پروانگیست

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن شروع آوارگیست

 آتش سزای پروانگیست

آتش سزای پروانگیست

سزای پروانگیست

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن شروع آوارگیست

آتش سزای پروانگیست

آتش سزای پروانگیست

عاشق کمال دیوانگیست

کمال دیوانگیست