متن آهنگ سپهر خلسه تا فردا

 

چهار صبحه الان

خرابم توو لندن

واسه پول

ا خوابم خیلی وقتا کندم

خودم نمیدونم

حالم خوبه

یا نه هنو هوادارا هوا منو دارن

قرصای کدئینا رفت

تو موندی من ی عالمه درد

تا فردا با من

باش تا فردا

نه دیگه اینا نیستش لفظ

رسیدیم

به تهش

بسه دیگه دست نگهدار

تا فردا

تا فردا

شیشه عمر منه

میگم میدم

دستت

مال خودت خواستی

اصا بزن

بشکنش

بهش میگم بسه پره دشمنه

دورم انقد

بریز بپاش

آخر ی چی تهش کمه

ا توو

کیفمون درآر

ی کم آرامشو

لازم داریم هر دو

تند میری دخی

نشستی توو  جنگو بردی

و اسیرتم جنگو

قرصای کدئینا رفت

تو موندی من

ی عالمه درد تا فردا

با من باش

تا فردا

نه دیگه اینا نیستش لفظ

رسیدیم به تهش

بسه دیگه

دست نگهدار

تا فردا تا فردا

خودم نمیدونم حالم خوبه یا نه

هنو هوادارا

هوا منو دارن

قرصای کدئینا رفت تو موندی من

ی عالمه

درد تا فردا

با من باش تا فردا

نه دیگه اینا

نیستش لفظ

رسیدیم به تهش

بسه دیگه دست نگهدار

تا فردا تا فردا

تا فردا