متن آهنگ دنگ شو نک ناز

 

تک ناز ز من نیاز از عشق

قبله منمو نماز از عشق

تک ناز ز من نیاز از عشق

قبله منمو نماز از عشق

 من رقص کنان پیاله در دست

موسیقی و شعر و ساز از عشق

هر چرخ که میزنم به دورت

 میبوسمت و جواز از عشق

حالا ناز ز من نیاز از عشق

قبله منمو نماز از عشق

نک ناز ز من نیاز از عشق

 قبله منمو نماز از عشق

ای ظهر درا و مطربی کن

در گوشه ی دل بناز از عشق

 در شعبده ها شبم تباهست

 آن معجزه ای بساز از عشق

حالا ناز ز من نیاز از عشق

قبله منمو نماز از عشق

نک ناز ز من نیاز از عشق

 قبله منمو نماز از عشق

 من رقص کنان پیاله در دست

موسیقی و شعر و ساز از عشق

هر چرخ که میزنم به دورت

 میبوسمت و جواز از عشق

حالا ناز ز من نیاز از عشق

قبله منمو نماز از عشق

حالا ناز ز من نیاز از عشق

قبله منمو نماز از عشق