متن آهنگ ایمان سیاهپوشان ولش کن

 

اون همه قهر و آشتیا اون همه بیقراریا

خوشیاتو ازت گرفت زیادی دل سپردنات

شد شد نشد دیگه ولش کن

شد شد نشد دیگه ولش کن 

همش مقصر دلته حالیش نمیشه که چته 

بی خیال اون کسی که همش به فکر خودشه

شد شد نشد دیگه ولش کن

شد شد نشد دیگه ولش کن 

بخواد بمونه میمونه بخواد بره خب میتونه

رفتی آخرش میره نذار دلت خون بمونه

شد شد نشد دیگه ولش کن

شد شد نشد دیگه ولش کن 

 هی پشت پا خوردی از اون شدی واسش دل نگرون

حتی دیدیش با دیگرون بگو دیگه نه من نه اون

شد شد نشد دیگه ولش کن

شد شد نشد دیگه ولش کن 

اون همه قهر و آشتیا اون همه بیقراریا

خوشیاتو ازت گرفت زیادی دل سپردنات

شد شد نشد دیگه ولش کن

شد شد نشد دیگه ولش کن 

همش مقصر دلته حالیش نمیشه که چته 

بی خیال اون کسی که همش به فکر خودشه

شد شد نشد دیگه ولش کن

شد شد نشد دیگه ولش کن