متن آهنگ امید آمری خواب

 

خواب دیدم بی توام کاش بگی تعبیر خوابی که دیدم چیه دوست دارم

اونور سینم اگه ی قلب دیگم باشه

باز واسه تو میتپه دوست دارم

جز دوست دارم نمیتونم بهت چیزی بگم یار عشقمون هیچوقت نمیشه تا ابد دوباره تکرار

بیشتر از من کسی عاشقت بود

برو مطمئن تورو دوست دارم

من گرفتار توام کارم شده دیوونه بازی عاشقی یعنی همین باید بسوزی و بسازی

پای تو موندم پای احساسم

هر جوری باشی بدون خوبی واسم

 دستمو محکم بگیر شونه به شونم بیا هر جا که پا میذارم دوست دارم

من از در خونه که بیرون میرم قلبمو

پیش تو جا میذارم دوست دارم

جز دوست دارم نمیتونم بهت چیزی بگم یار عشقمون هیچوقت نمیشه تا ابد دوباره تکرار

بیشتر از من کسی عاشقت بود

برو مطمئن تورو دوست دارم

من گرفتار توام کارم شده دیوونه بازی عاشقی یعنی همین باید بسوزی و بسازی

پای تو موندم پای احساسم

هر جوری باشی بدون خوبی واسم